Συγγραφή και Δημοσίευση

Κείμενο προς δημοσίευση μπορούν να αποστείλουν όλα τα τακτικά μέλη του σωματείου της ELSA Komotini, καθώς και μη μέλη, που είναι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές που φοιτούν στη Νομική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. 

Περαιτέρω, δικαίωμα συγγραφής κατοχυρώνεται και στα τακτικά μέλη του σωματείου που είναι απόφοιτοι Νομικής Σχολής μέχρι ηλικίας τριάντα (30) χρόνων και υπηρετούν ως ασκούμενοι δικηγόροι ή ασκούν άλλη δραστηριότητα συναφή προς το παραπάνω αντικείμενο σπουδών.

Επιπλέον, δύναται να δημοσιεύσουν στο Περιοδικό και φοιτητές των άλλων Νομικών Σχολών.

Για τα μη μέλη διευκρινίζεται ότι δύναται η δημοσίευση σε περίπτωση δυσαναπλήρωτου κενού, κατά την κρίση της Διεύθυνσης του Περιοδικού.

(Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν τη δυνατότητα οι συγγραφείς μπορούν να απευθυνθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Περιοδικού: per.ypagogi@gr.elsa.org.)

Το Περιοδικό φιλοξενεί εργασίες τριών ειδών:

  • Άρθρα: Εργασίες στις οποίες αναπτύσσεται ένα επίκαιρο θέμα, όπου ο συγγραφέας αφορμώμενος από ένα πρόσφατο γεγονός αναδεικνύει τη νομική του διάσταση και αναλύει τους προβληματισμούς που θέτει, επιχειρώντας να διατυπώσει τη δική του άποψη. Η έκτασή τους κυμαίνεται από 2.500 έως και 4.000 λέξεις.
  • Μελέτες: Θεωρητικές εργασίες (χωρίς αυτό να συνεπάγεται την απουσία πρακτικού αντικρίσματος) με αντικείμενο την εκτενή ανάλυση διαχρονικών και κλασικών νομικών ζητημάτων. Ο συγγραφέας μιας μελέτης επιχειρεί να παρουσιάσει το σύνολο των κρίσιμων απόψεων της νομολογίας και της θεωρίας, ώστε να αναπτύξει με πληρότητα το ζήτημα που πραγματεύεται, διατυπώνοντας παράλληλα και τη δική του θέση. Η έκτασή τους κυμαίνεται από 3.000 έως και 6.000 λέξεις.
  • Σχολιασμούς Δικαστικών Αποφάσεων: Εργασίες στις οποίες αρχικά παρατίθεται το κείμενο της δικαστικής απόφασης (ολόκληρο εάν είναι σύντομο, άλλως τα κρίσιμα αποσπάσματα) και έπειτα σχολιάζονται τα σημαντικότερα σημεία, αναδεικνύοντας ενδεχομένως τη διάσταση με τη νομική θεωρία ή έτερη νομολογία. Η έκτασή τους κυμαίνεται από 1.800 έως και 3.500 λέξεις.

Αναφορικά με κάθε εργασία, το Περιοδικό παροτρύνει θερμά τους συγγραφείς να διατυπώνουν τις δικές τους, έστω και αφετηριακές, θέσεις, και να επιχειρούν να προτείνουν τις δικές τους λύσεις για τα ζητήματα που πραγματεύονται.

Εργασίες μπορούν να υποβληθούν προς δημοσίευση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Ωστόσο, ανακοινώνεται καταληκτική προθεσμία υποβολής για το αμέσως ερχόμενο τεύχος. Σε περίπτωση που γίνει υποβολή πέραν αυτής της προθεσμίας, η υποβολή εργασίας δεν απορρίπτεται, αλλά γίνεται δεκτή για το επόμενο τεύχος.

Για περισσότερες πληροφορίες, ιδίως για τους κανόνες συγγραφής, μορφολογίας και μεθοδολογίας, οι συγγραφείς μπορούν να συμβουλευτούν τον "Οδηγό Συγγραφής Εργασιών", που επισυνάπτεται κάτωθι.