Συγγραφή Εργασιών

Εργασία μπορεί να αποστείλει προς δημοσίευση κάθε φοιτητής (προπτυχιακός/ μεταπτυχιακός/ διδακτορικός (υποψήφιος διδάκτορας)) που είναι τακτικό και ταμειακά ενήμερο μέλος της ELSA Komotini (ή άλλου τοπικού παραρτήματος). Εργασία μπορεί να αποστείλει προς δημοσίευση και φοιτητής που δεν είναι μέλος του Σωματείου, όταν είναι προπτυχιακός και εφόσον έχει περατώσει τα βασικά έτη σπουδών (4) και δεν διαμένει πλέον στον τόπο φοίτησης, ή όταν είναι μεταπτυχιακός ή υποψήφιος διδάκτορας. Πάντως, ο αριθμός των δημοσιεύσεων από μη μέλη είναι περιορισμένος για κάθε τεύχος (για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν τη δυνατότητα, οι συγγραφείς μπορούν να απευθυνθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Περιοδικού).

Το Περιοδικό φιλοξενεί εργασίες τριών ειδών:

  • Άρθρα: Εργασίες στις οποίες αναπτύσσεται ένα επίκαιρο θέμα, όπου ο συγγραφέας αφορμώμενος από ένα πρόσφατο γεγονός αναδεικνύει τη νομική του διάσταση και αναλύει τους προβληματισμούς που θέτει, επιχειρώντας να διατυπώσει τη δική του άποψη. Η έκτασή τους κυμαίνεται από 2.500 έως και 4.000 λέξεις.
  • Μελέτες: Θεωρητικές εργασίες (χωρίς αυτό να συνεπάγεται την απουσία πρακτικού αντικρίσματος) με αντικείμενο την εκτενή ανάλυση διαχρονικών και κλασικών νομικών ζητημάτων. Ο συγγραφέας μιας μελέτης επιχειρεί να παρουσιάσει το σύνολο των κρίσιμων απόψεων της νομολογίας και της θεωρίας, ώστε να αναπτύξει με πληρότητα το ζήτημα που πραγματεύεται, διατυπώνοντας παράλληλα και τη δική του θέση. Η έκταση τους κυμαίνεται από 3000 έως και 6000 λέξεις.
  • Σχολιασμούς Δικαστικών Αποφάσεων: Εργασίες στις οποίες αρχικά παρατίθεται το κείμενο της δικαστικής απόφασης (ολόκληρο αν είναι σύντομο, άλλως τα κρίσιμα αποσπάσματα) και έπειτα σχολιάζονται τα σημαντικότερα σημεία, αναδεικνύοντας ενδεχομένως τη διάσταση με τη νομική θεωρία ή έτερη νομολογία. Η έκτασή τους κυμαίνεται από 1.800 έως και 3.500 λέξεις.

Αναφορικά με κάθε εργασία, το Περιοδικό παροτρύνει θερμά τους συγγραφείς να διατυπώνουν τις δικές τους, έστω και αφετηριακές, θέσεις, και να επιχειρούν να προτείνουν τις δικές τους λύσεις για τα ζητήματα που πραγματεύονται.

Εργασίες μπορούν να υποβληθούν προς δημοσίευση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Ωστόσο, ανακοινώνεται καταληκτική προθεσμία υποβολής για το αμέσως ερχόμενο τεύχος. Σε περίπτωση που γίνει υποβολή πέραν αυτής της προθεσμίας, η υποβολή εργασίας δεν απορρίπτεται, αλλά γίνεται δεκτή για το επόμενο τεύχος.

Για περισσότερες πληροφορίες, ιδίως για τους κανόνες συγγραφής, μορφολογίας και μεθοδολογίας, οι συγγραφείς μπορούν να συμβουλευτούν τον "Οδηγό για τους Συγγραφείς Εργασιών" που επισυνάπτεται κάτωθι.