Προσφορά (7ο-8ο-9ο-10ο)

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Η προσφορά περιλαμβάνει:

α) ένα αντίτυπο του 7ου τεύχους και ένα (1) αντίτυπο του 8ου τεύχους,

β) ένα αντίτυπο του 9ου τεύχους και ένα (1) αντίτυπο του 10ου τεύχους.

20,00 €